Integrame Online cu Palade

gluma buna

Jan si Palade Integrame Online Jean si Palade faceau integrame.– Metal pretios, zice Jean…– Haur?– Nu haur, ca e din 3 litere…– Fer. .??? – Bv mah, asta e! Nu […]